lvu-advokat-fasad-rättvisa-juridik

LVU-advokat

LVU är en förkortning av Lag med särskilda bestämmelser som vård av unga. Med stöd av den lagen har socialtjänsten rätt att omhänderta ett barn. När ett barn blir omhändertaget har du som förälder rätt till ett offentligt biträde som biträder dig i LVU-processen.

Vad gör socialtjänsten?

Socialtjänsten är en myndighet som finns i varje kommun för att barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden. Vid misstanke om att ett barn far illa är socialtjänsten skyldiga att inleda en utredning för att bedöma om barnet behöver stöd eller vård. Socialtjänsten kan ansöka om vård enligt LVU om de kommer fram till att vården inte kan ges på frivillig väg. Ansökan om vård görs hos Förvaltningsrätten.

Anlita en LVU-advokat

Om ditt barn blir omhändertaget är det viktigt att du så snart som möjligt söker juristhjälp.

Vi har lång erfarenhet av LVU-mål. Våra LVU-advokater har erfarenhet både som offentligt biträde såväl som från arbete vid domstol. Att ens barn omhändertas är ofta smärtsamt och du behöver en jurist som hjälper dig med dina rättigheter. Staten bekostar ditt offentliga biträde och du har rätt att själv bestämma vem som biträda dig. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Omedelbart omhändertagande

Om socialtjänsten bedömer att de inte kan vänta på ett beslut från domstol har de rätt att besluta om att omedelbart omhänderta barnet. Det som händer då är att barnet oftast placeras i ett jourhem och att förvaltningsrätten inom en vecka måste fastställa omhändertagandet. Domstolen prövar om det var rätt att omhänderta barnet och om barnet fortsatt ska vara omhändertaget. Om domstolen upphäver socialtjänstens beslut får barnet återvända hem.

När ett omhändertagande har fastställts måste socialtjänsten inom fyra veckor ansöka om fortsatt vård. Du som vårdnadshavare kommer då att kallas till en muntlig förhandling hos domstolen. Ditt barn har fått en egen LVU advokat eller jurist som också är med vid förhandlingen. Under förhandlingen argumenterar din LVU advokat eller jurist för din sak. Du kommer också själv att få svara på frågor. Om du vill får du även kalla vittnet samt lägga fram annan bevisning. Domstolen meddelar vanligtvis sin dom inom fyra veckor efter förhandlingen. Barnet placeras vanligtvis i ett familjehem om domstolen bifaller socialtjänstens ansökan. Vården ska sedan omprövas var sjätte månad. Om du vill överklaga domen gör du det hos Kammarrätten.

Begäran om upphörande av vård

Du som vårdnadshavare har rätt att begära att ditt barns vård ska upphöra. När du ansöker om att vården ska upphöra har du rätt till ett offentligt biträde. Vi rekommenderar att du kontaktar en LVU-advokat eller jurist innan du begär att vården ska upphöra. När socialtjänsten har fått din begäran inleder de en utredning för att se om vården kan upphöra. Under utredningen kan du ta med dig din LVU-advokat när du träffar socialtjänsten. Om socialtjänsten kommer fram till att vården ska fortsätta kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det blir då en muntlig förhandling i målet hos Förvaltningsrätten.

Behöver du juristhjälp i ett LVU-mål? Kontakta våra LVU-advokater för kostnadsfri rådgivning.